KLACHTENAFHANDELING

In het algemeen wordt bij de klachtenafhandeling gewerkt conform de procedures zoals beschreven in het Kwaliteitshandboek conform ISO 9001:2008. Daarnaast is het streven om klachtenmelding en afhandeling zoveel mogelijk met behulp van ICT toepassingen te regelen.

In principe wordt uitgegaan van herstel c.q. herlevering. Mocht herstel c.q. herlevering niet (meer) mogelijk of niet gewenst zijn, dan wordt een voostel gedaan voor een alternatief  product of alternatieve bestemming. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de waarde van het te herleveren product ter beschikking wordt gesteld aan het goede doel. Klachten zullen in principe binnen 5 dagen na melding worden afgehandeld. Indien er sprake is van herlevering dan zal deze termijn worden verlengd met de leveringstermijn van dit artikel.

Nadat binnengekomen klachten zijn afgewerkt zal aanbieder een eindrapportage aan opdrachtgever verstrekken. Als opdrachtgever niet tevreden is over de klachtenafhandeling dan zal deze dit binnen 10 dagen na het verstrekken van deze rapportage gemotiveerd melden.