Select Page

Algemene voorwaarden van CRIMEX GMBH

 

 • Geldigheid van de algemene voorwaarden
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige zakelijke transacties tussen CRIMEX GMBH (hierna: wij) en klanten die ondernemer zijn. Dit geldt ook als wij de klant bij volgende transacties niet opnieuw naar onze Algemene Voorwaarden verwijzen.
  2. De algemene voorwaarden van de klant maken in geen geval deel uit van het contract. Dit geldt ook als wij ervan op de hoogte zijn of als wij niet nogmaals uitdrukkelijk bezwaar maken tegen de toepassing ervan, tenzij de toepassing ervan uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
  3. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing indien de klant een consument is in de zin van § 13 BGB.
  4. Onze aanbiedingen, leveringen en diensten vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Voorwaarden. Indien wij aanvullende of verdergaande verplichtingen op ons nemen, wordt de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden daardoor niet aangetast.
 • Aanbod en sluiting van het contract
  1. Onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en niet-bindend, tenzij ze uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid of een bepaalde aanvaardingstermijn bevatten. Dit geldt met name voor artikelen in de online shop.
  2. Het contract komt uiterlijk tot stand door onze orderbevestiging.
  3. In de regel bevestigen wij de bestelling elektronisch. Bovendien kan de orderbevestiging in tekstvorm of schriftelijk door ons worden gedaan. Bij gebreke van een orderbevestiging komt de overeenkomst eveneens tot stand door de uitvoering van de order.
  4. Indien een bestelling van de klant als aanbod in de zin van § 145 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) geldt, kunnen wij deze binnen twee weken na ontvangst van de bestelling door ons aannemen. Indien de bestelling afwijkt van onze voorstellen of onze offerte, zal de klant de bestelling schriftelijk opstellen en de afwijkingen aangeven.
  5. Als de bestelling elektronisch is geplaatst, bevestigen wij doorgaans de ontvangst van de bestelling. Deze ontvangstbevestiging documenteert slechts de ontvangst van de bestelling en vormt geen bindende aanvaarding. De verklaring van aanvaarding kan echter worden gecombineerd met de ontvangstbevestiging.
 • Opdrachtverlening aan derden
  1. Wij hebben het recht om de aan ons opgedragen diensten zelf uit te voeren of door plaatsvervangers/onderaannemers in eigen naam te laten uitvoeren.
  2. Wij zijn gerechtigd bestellingen voor de productie van goederen waaraan wij volgens de overeenkomst hebben deelgenomen, in naam en voor rekening van de klant te plaatsen, mits wij de klant de naam en het adres van de derde hebben meegedeeld en de klant niet binnen een week schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
 • Diensten en omvang van de diensten
  1. De omvang van de diensten wordt in het algemeen omschreven in onze opdrachtbevestiging.
  2. Openbare verklaringen, aanbevelingen of reclame vormen geen contractuele beschrijving van de kwaliteit van de goederen. De klant krijgt geen garanties in juridische zin. Voorts wordt de kwaliteit van vooraf toegezonden monsters/monsters niet geacht een gegarandeerde kwaliteit te zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. De contracten omvatten in beginsel niet onze verplichting tot installatie en configuratie, tot advies aan de klant, tot opleiding of tot het ter beschikking stellen van materiaal hiervoor. Indien wij dergelijke diensten niettemin leveren op basis van een afzonderlijke overeenkomst, zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze diensten kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.
  4. Indien documentatie of een gebruiksaanwijzing verschuldigd is, dan alleen in machinaal leesbare vorm, indien van toepassing als onderdeel van de goederen, en niet in een bepaalde taal, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  5. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen alsmede wijzigingen in vorm, kleur en/of gewicht aan te brengen binnen de grenzen van het redelijke, voor zover de bruikbaarheid voor een eventueel contractueel overeengekomen doel geen exacte overeenstemming vereist. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen en verbeteringen aan te brengen met betrekking tot het ontwerp, het gebruik van materialen en de uitvoering, voor zover dit geen afbreuk doet aan het contractueel vastgelegde of normale gebruik van het voorwerp van het contract. Indien de te leveren goederen naar de mening van de klant niet uitsluitend geschikt zijn voor normaal gebruik of indien de klant veronderstelt dat de goederen geschikt zijn voor een bepaald gebruik of een bepaalde kwaliteit hebben of indien de klant van plan is de goederen te gebruiken voor een ongebruikelijk doel, onder verhoogde belasting of onder bijzondere risico’s voor leven, lichaam, gezondheid of milieu, is de klant verplicht ons schriftelijk op de hoogte te stellen van de overeenkomstige verwachtingen en omstandigheden alvorens de overeenkomst te sluiten.
  6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn wij niet verplicht na te gaan of onze diensten bezwaard zijn met auteursrechten, nevenrechten of andere rechten van derden en mededingingsrechtelijk toelaatbaar zijn. De klant draagt de verplichting tot inspectie. Op schriftelijk verzoek van de cliënt kunnen wij een externe juridische toetsing laten uitvoeren; de cliënt draagt de daaraan verbonden kosten.
  7. Wij zijn niet aansprakelijk voor de octrooi-, auteurs- en merkbescherming en de registratie van de in het kader van de opdracht geleverde ideeën, suggesties, voorstellen, concepten, ontwerpen enz.
  8. De controle op de juridische toelaatbaarheid van de reclame en andere werken, met name de in de reclame opgenomen feitelijke mededelingen over producten en diensten van de klant, alsmede de etiketterings- en informatieplicht, is niet aan ons verschuldigd. Wij zullen echter wijzen op de juridische risico’s indien deze ons bekend worden tijdens de voorbereiding of uitvoering van de opdracht.
  9. De opslag van documenten (bijv. eindwerk, kopieën, bestanden, teksten, sjablonen, foto’s, werkresultaten, etc.) zijn wij niet verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  10. Wij zijn niet verplicht open bestanden of lay-outs aan de klant vrij te geven, tenzij dit uitdrukkelijk contractueel of in de offerte is overeengekomen. Indien de klant de vrijgave van open bestanden vraagt, wordt dit afzonderlijk overeengekomen en vergoed. Indien wij de klant open bestanden ter beschikking hebben gesteld, mogen deze alleen met onze voorafgaande toestemming worden gewijzigd.
 • Levering van kunstwerken
  1. Indien het voorwerp van de overeenkomst bestaat in het leveren van goederen met opschriften en/of tekeningen en niets anders is overeengekomen, dienen hiervoor gevectoriseerde EPS-bestanden aan ons te worden aangeleverd als artwork volgens onze speciale specificaties.
  2. Indien het kunstwerk niet voldoet aan de specificaties, kan de klant ons opdracht geven tot aanpassing tegen vergoeding of kan hij gegevens opvragen die in overeenstemming zijn met de specificaties overeenkomstig para. 1 Lever.
  3. Indien de klant geen artwork aanlevert dat voldoet aan de specificaties en geen aanpassingen laat doen, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden nadat maximaal twee weken zijn verstreken na de mededeling dat de gegevens niet kloppen. Voor het onderzoek van de inzending wordt 150,00 euro in rekening gebracht.
 • Ontwerpen en vrijgave
  1. In het geval van een concept of ontwerp hebben wij het recht om de klant een herzieningstermijn van maximaal twee weken toe te staan, zodat hij kan bepalen of zijn wensen, behoeften en specificaties in het concept of ontwerp worden weerspiegeld. De klant dient de vrijgave binnen de inspectietermijn schriftelijk aan ons te melden. Met de vrijgave wordt het concept of het ontwerp een bindende basis voor de verdere creatiedienst.
  2. De vrijgave wordt geacht te zijn gemeld na afloop van de controleperiode. Bij de bekendmaking van het concept en het ontwerp zullen wij de klant op deze gevolgen wijzen.
 • Rechten / Vrijstelling / Referenties
  1. Wij behouden ons het eigendoms- en auteursrecht op kostenramingen, tekeningen en andere documenten voor. Ze mogen niet voor derden toegankelijk worden gemaakt of voor reclamedoeleinden worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij hebben het recht om op elk moment van de klant teruggave te eisen. Dit geldt alleen voor zover de overdracht in het geval van eigendom niet uitdrukkelijk het voorwerp van de overeenkomst is.
  2. Wij behouden ons alle auteursrechten en andere rechten voor op ideeën, ontwerpen en ontwerpen voor publicatie, reproductie, exploitatie en wijziging van de geleverde diensten in alle bekende exploitatievormen. Alle documenten, ontwerpen, schetsen, logo’s, modellen, foto’s, films, video-opnamen en simulaties die met behulp van softwareprogramma’s zijn vervaardigd, zijn ons eigendom.
  3. Aan de klant worden slechts rechten verleend voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De toekenning van rechten is altijd beperkt tot het doel van de gegeven opdracht; bij tijdelijke opdrachten voor concepten en daarmee vergelijkbare zaken vindt de toekenning van rechten slechts plaats voor de duur van onze opdracht.
  4. Voor zover wij rechten aan de klant overdragen, geschiedt dit onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van al onze vorderingen in verband met de bij ons geplaatste bestelling.
  5. Voor zover de klant ons sjablonen en materiaal zoals foto’s, teksten, grafieken en software ter beschikking stelt voor gebruik in het kader van het contract, in het bijzonder voor gebruik bij het ontwerpen van goederen, verzekert hij dat hij het recht heeft deze sjablonen en dit materiaal in de in het contract voorziene omvang over te dragen en te gebruiken en dat overeenkomstige gebruiks- en exploitatierechten beschikbaar zijn. Bovendien verzekert de klant dat hij de toestemming van derden, bijvoorbeeld van op foto’s afgebeelde personen, heeft verkregen. Wegens schending van deze verplichtingen door de klant zal de klant ons vrijwaren tegen alle vorderingen die derden tegen ons instellen, voor zover de klant verantwoordelijk is voor de inbreuk. De schadeloosstelling omvat met name de kosten van een noodzakelijke juridische verdediging alsmede schadevergoeding. De klant is ook verplicht om in geval van een vordering tegen ons onmiddellijk, naar waarheid en volledig alle informatie te verstrekken die wij nodig hebben voor het onderzoek van de vorderingen en de verdediging.
  6. Wij zijn in ieder geval gerechtigd de door ons ontwikkelde diensten te ondertekenen en te gebruiken in onze zelfreclame en te verwijzen naar de ondersteuning van de klant. Bovendien hebben wij het recht 5 specimen-exemplaren te bewaren. Wij kunnen deze proefexemplaren ook voor onze eigen reclamedoeleinden gebruiken.
  7. Indien wij de klant open computerbestanden ter beschikking hebben gesteld, mogen deze alleen met onze voorafgaande toestemming worden gewijzigd.
 • Prijzen en betaling
  1. Door ons verrichte diensten zijn onderworpen aan betaling. Kosten van derden zijn niet inbegrepen in ons honorarium. Voorbereidende diensten (zoals concepten en ontwerpen) zijn altijd tegen vergoeding en worden aangerekend tegen een uurtarief van EUR 75,00, tenzij anders overeengekomen. Diensten van derden (bijvoorbeeld fotolicenties, zet- en reprokosten) moeten extra worden betaald. Dit geldt ook als er geen opdracht tot uitvoering/productie wordt gegeven.
  2. Prijzen zijn af fabriek exclusief verpakking, laden, transport en eventuele douanerechten, in euro’s, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging. De belasting over de toegevoegde waarde tegen het respectieve wettelijke tarief zal aan de prijzen worden toegevoegd, indien van toepassing.
  3. De kosten voor verpakking, verzending, betalingsverkeer, douanerechten, enz. worden afzonderlijk aan de klant gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
  4. Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging is de vergoeding verschuldigd bij het uitreiken van de factuur. De gevolgen van elke betalingsachterstand van de klant worden beheerst door de wettelijke bepalingen. De klant is uiterlijk bij het verstrijken van de 7e dag na ontvangst van de factuur in verzuim.
  5. In geval van meerdere opeisbare vorderingen behouden wij ons het recht voor om een betaling, voorschot of aanbetaling van de klant eerst te gebruiken voor de aflossing van de schuld die de minste zekerheid biedt, om onder meerdere schulden met gelijke zekerheid de oudste schuld af te lossen en onder schulden van gelijke ouderdom de schuld naar evenredigheid af te lossen.
  6. Wij behouden ons het recht voor de prijzen dienovereenkomstig aan te passen indien zich na het sluiten van het contract kostenstijgingen voordoen (met name als gevolg van collectieve loonovereenkomsten of wijzigingen in de prijs van materialen). Tegelijkertijd hebben wij de verplichting de prijzen aan te passen wanneer zich kostenverlagingen voordoen.
  7. Extra leveringen en diensten die na de bevestiging van de bestelling worden overeengekomen, worden afzonderlijk in rekening gebracht. Gedeeltelijke leveringen of diensten moeten worden betaald binnen de termijnen die in de betalingsvoorwaarden en – bij ontstentenis daarvan – in de orderbevestiging of de factuur zijn vermeld.
  8. Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden of – bij ontstentenis daarvan – van de in de orderbevestiging vermelde betalingsvoorwaarden of bij omstandigheden die ons na het sluiten van het contract bekend worden en die de kredietwaardigheid van de klant kunnen verminderen, worden alle vorderingen onzerzijds onmiddellijk opeisbaar. Wij zijn dan slechts tegen vooruitbetaling of zekerheidstelling gerechtigd tot het verrichten van nog niet uitgevoerde prestaties, alsmede om na het verstrijken van een redelijke termijn van de overeenkomst af te zien of schadevergoeding wegens wanprestatie te eisen en, onverminderd de bovengenoemde rechten, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op kosten van de klant terug te nemen. Indien gedeeltelijke betalingen zijn overeengekomen en de klant ondanks een redelijke uitstel van betaling in gebreke blijft, hebben wij het recht ons uit de overeenkomst terug te trekken.
 • Verrekening / retentierecht
  1. De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, door ons niet worden betwist en door ons niet worden erkend.
  2. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.
 • Overtollige en te korte leveringen
  1. Om technische redenen behouden wij ons het recht voor tot 10% meer of minder te leveren. Er wordt een factuur opgesteld voor de werkelijk geleverde hoeveelheid.
 • Risico-overdracht, verpakking, verzending
  1. Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging is de levering overeengekomen “af fabriek” (EXW/Werk Osnabrück volgens Incoterms). Dit geldt ook voor deelleveringen en deeldiensten die wij verrichten, voor zover wij gerechtigd zijn tot het verrichten van deeldiensten en deelleveringen.
 • Levertijden
  1. Een mogelijke levertijd volgt uit onze schriftelijke orderbevestiging. Voor bindende leveringsdata of -termijnen is onze schriftelijke bevestiging nodig. De naleving van de levertijd vereist dat de klant zijn contractuele verplichtingen en plichten nakomt zoals overeengekomen. Indien dit niet het geval is, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor de vertraging.
  2. De inachtneming van de levertijd is afhankelijk van een juiste en tijdige eigen bevoorrading, voor zover wij de onjuiste of ontijdige eigen bevoorrading niet opzettelijk of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt. Dit geldt alleen in het geval dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de niet-levering, in het bijzonder wanneer een congruente dektransactie is afgesloten met onze leverancier. Wij zullen de klant onmiddellijk informeren over het niet beschikbaar zijn van de dienst. De reeds betaalde tegenprestatie wordt terugbetaald, tenzij de klant verklaart in te stemmen met levering na de leveringstermijn.
  3. Leveringsdata of -termijnen worden naar behoren uitgesteld of verlengd indien wij door overmacht, arbeidsconflicten of andere omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, verhinderd zijn de dienst tijdig te leveren. De onmogelijkheid om grondstoffen en vervoermiddelen aan te schaffen wordt op dezelfde wijze behandeld als de bovengenoemde gevallen. Dit geldt ook indien zich overeenkomstige omstandigheden voordoen bij toeleveranciers. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit om welke wettelijke reden dan ook. Indien de belemmering langer dan 3 maanden duurt, heeft de klant het recht om, na het stellen van een redelijke termijn, de overeenkomst met betrekking tot het nog niet nagekomen gedeelte te ontbinden. In dat geval heeft hij geen recht op schadevergoeding.
 • Gedeeltelijke leveringen
  1. Wij zijn gerechtigd tot gedeeltelijke leveringen en diensten indien
   1. De deellevering is voor de klant bruikbaar in het kader van de contractuele bestemming,
   2. De levering van de resterende bestelde goederen is verzekerd en
   3. De klant wordt hierdoor niet geconfronteerd met aanzienlijke extra kosten of uitgaven (tenzij wij ermee instemmen deze kosten voor onze rekening te nemen).
  2. Gedeeltelijke leveringen kunnen afzonderlijk worden gefactureerd. Klachten over gedeeltelijke leveringen ontslaan de klant niet van de verplichting om de resterende levering van de goederen conform de overeenkomst te aanvaarden.
 • Aansprakelijkheid en schadevergoeding
  1. De rechten van de klant met betrekking tot gebreken veronderstellen dat de klant zijn verplichtingen tot inspectie van de goederen en tot kennisgeving van gebreken overeenkomstig de bepalingen van het Duitse Burgerlijk Wetboek (HGB) is nagekomen. Aan § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) is naar behoren voldaan. Kennisgevingen van gebreken moeten schriftelijk worden gedaan, onder vermelding van de aard en de omvang van de afwijking van de overeengekomen of gebruikelijke kwaliteit of geschiktheid voor gebruik.
  2. Van een wezenlijk gebrek aan de goederen is sprake, wanneer de goederen met inachtneming van het bepaalde in § 4 in belangrijke mate afwijken van het ontwerp, de hoeveelheid, de kwaliteit, de geschiktheid voor gebruik zoals overeengekomen in de schriftelijke orderbevestiging of, tenzij anders overeengekomen, van de in Osnabrück gebruikelijke kwaliteit en geschiktheid voor gebruik. Er is sprake van een eigendomsgebrek van de goederen indien de goederen op het tijdstip van de risico-overdracht niet vrij zijn van rechten of vorderingen van derden die in de Bondsrepubliek Duitsland afdwingbaar zijn. Verdere wettelijke uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid van onze kant blijven onaangetast. Tenzij in de schriftelijke orderbevestiging uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn wij er in het bijzonder niet verantwoordelijk voor dat de goederen vrij zijn van rechten/vorderingen van derden buiten de Bondsrepubliek Duitsland.
  3. Bij gegronde klachten kan de klant nakoming achteraf eisen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Nakoming achteraf geschiedt naar onze keuze door herstel van het gebrek of door levering van goederen zonder gebreken.
  4. Indien de aanvullende prestatie uiteindelijk mislukt, kan de klant naar eigen keuze een vermindering van de vergoeding (korting) of ontbinding van de overeenkomst (opzegging) overeenkomstig de wettelijke bepalingen eisen.
  5. Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover de klant aanspraken op schadevergoeding geldend maakt die berusten op opzet of grove nalatigheid. Behalve in het geval van een opzettelijke contractbreuk waarvoor wij verantwoordelijk zijn, is onze aansprakelijkheid voor schade echter beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade, d.w.z. vergoeding van indirecte schade zoals winstderving of productieverlies is uitgesloten.
  6. Wij zijn aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen indien een wezenlijke contractuele verplichting opzettelijk wordt geschonden. In dit geval is de aansprakelijkheid voor schade echter beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.
  7. De aansprakelijkheid voor verwijtbaar letsel aan leven, lichaam of gezondheid wordt door bovenstaande beperkingen niet aangetast. Dit geldt ook voor de verplichte aansprakelijkheid krachtens de productaansprakelijkheidswet, in het kader van garanties en § 478 BGB.
  8. De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken bedraagt 12 maanden vanaf de overdracht van het risico of de aanvaarding. Aanspraken op grond van opzet, grove nalatigheid, bij lichamelijk letsel/gezondheidsschade, vorderingen uit productaansprakelijkheid en in het kader van § 478 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) blijven onaangetast. Latere prestatiemaatregelen leiden niet tot een verlenging van de in zin 1 geregelde termijn en bevatten geen erkenning die een nieuw begin van de verjaringstermijn inluidt.
  9. Elke verdere aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond.
  10. Voor zover onze aansprakelijkheid jegens de klant krachtens deze voorwaarden is uitgesloten, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze vertegenwoordigers, plaatsvervangers of werknemers.
 • Acceptatie
  1. Voor zover de aanvaarding bij wet of overeenkomst is voorzien, aanvaardt de klant op ons verzoek onmiddellijk zelfstandige deelprestaties en tussenresultaten alsmede het eindwerk. Een vrijgave door de klant is een aanvaarding. De toezending van de factuur aan de klant geldt tegelijkertijd als kennisgeving dat onze prestatie volledig is uitgevoerd. Dit geldt niet voor deelfacturen. Tenzij de klant zich reeds uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard, worden onze prestaties geacht te zijn aanvaard indien de klant niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur om aanvaarding van onze prestaties verzoekt.
 • Eigendomsvoorbehoud
  1. De geleverde goederen (goederen onder eigendomsvoorbehoud) blijven ons eigendom totdat alle vorderingen die wij nu of in de toekomst op de klant hebben, zijn voldaan, met inbegrip van alle saldovorderingen uit de lopende rekening. Indien de klant in strijd met het contract handelt – in het bijzonder indien hij in gebreke blijft met de betaling van een vordering tot betaling – hebben wij het recht de voorbehouden goederen terug te nemen nadat wij een redelijke termijn voor de nakoming hebben gesteld. De klant draagt de transportkosten voor de terugzending. Indien wij de goederen onder eigendomsvoorbehoud terugnemen, vormt dit een terugtrekking uit de overeenkomst. Het vormt eveneens een terugtrekking uit de overeenkomst wanneer wij beslag leggen op de goederen onder eigendomsvoorbehoud. Wij zijn gerechtigd over de onder eigendomsvoorbehoud teruggenomen goederen te beschikken. De opbrengst van de realisatie wordt verrekend met de door de klant aan ons verschuldigde bedragen, na aftrek van een redelijk bedrag voor de kosten van de realisatie.
  2. De klant moet zorgvuldig omgaan met de gereserveerde goederen. Hij moet ze op eigen kosten afdoende verzekeren tegen brand-, water- en diefstalschade tegen vervangingswaarde. Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden noodzakelijk zijn, dient de klant deze tijdig en op eigen kosten uit te voeren.
  3. De klant mag de voorbehouden goederen gebruiken en in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen zolang hij niet in gebreke blijft met de betaling. Hij mag de voorbehouden goederen echter niet verpanden of tot zekerheid overdragen. De klant draagt hierbij tot zekerheid de betalingsvorderingen van de klant jegens zijn afnemers die voortvloeien uit een doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen, alsmede de vorderingen van de klant met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen die uit andere rechtsgronden jegens zijn afnemers of derden ontstaan (met name vorderingen uit onrechtmatige daad en vorderingen op verzekeringsuitkeringen), met inbegrip van alle saldovorderingen uit de rekening-courant, volledig aan ons over. We accepteren deze opdracht.
  4. De klant kan deze aan ons overgedragen vorderingen voor zijn rekening in eigen naam innen zolang wij deze machtiging niet herroepen. Dit laat ons recht om deze vorderingen zelf te innen onverlet; wij zullen de vorderingen echter niet zelf innen en de machtiging tot automatische incasso niet intrekken zolang de klant zijn betalingsverplichtingen naar behoren nakomt.
  5. Indien de klant echter in strijd met de overeenkomst handelt – in het bijzonder indien hij in gebreke blijft met de betaling van een vordering tot betaling – kunnen wij eisen dat de klant ons op de hoogte stelt van de overgedragen vorderingen en de respectieve debiteuren, de respectieve debiteuren van de overdracht in kennis stelt en ons alle documenten overhandigt en alle informatie verstrekt die wij nodig hebben om de vorderingen geldend te maken.
  6. Verwerking of omvorming van de voorbehouden goederen door de klant geschiedt steeds voor ons. Indien de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust met andere goederen die ons niet toebehoren worden verwerkt, verwerven wij de mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust (eindfactuurbedrag inclusief BTW) tot de andere verwerkte goederen op het ogenblik van de verwerking. Voor het overige geldt voor het door verwerking ontstane nieuwe goed hetzelfde als voor de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
  7. Indien de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust onlosmakelijk worden gecombineerd of vermengd met andere goederen die ons niet toebehoren, verwerven wij de mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust (eindbedrag van de factuur inclusief BTW) tot de andere gecombineerde of vermengde goederen op het moment van de combinatie of vermenging. Indien de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust zodanig worden gecombineerd of vermengd dat de zaak van de klant als hoofdzaak moet worden beschouwd, zijn de klant en wij reeds overeengekomen dat de klant de mede-eigendom van deze zaak pro rata aan ons overdraagt. We accepteren deze overdracht.
  8. De klant is de enige eigenaar of mede-eigenaar van een aldus voor ons tot stand gebracht goed.
  9. Bij inbeslagname van de gereserveerde goederen door derden of bij andere ingrepen door derden moet de klant ons op onze eigendom wijzen en ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen, zodat wij onze eigendomsrechten kunnen doen gelden. Indien de derde niet in staat is de door ons in dit verband gemaakte gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is de klant daarvoor aansprakelijk.
  10. Indien de klant daarom verzoekt, zijn wij verplicht de ons toekomende zekerheden vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde ervan de waarde van onze openstaande vorderingen op de klant met meer dan 10% overschrijdt. We mogen echter wel de vrij te geven zekerheden selecteren.
  11. Bij leveringen buiten de Bondsrepubliek Duitsland die wij op instigatie van de klant verrichten, geldt, indien de bovengenoemde zakelijke zekerheidsrechten niet effectief kunnen worden overeengekomen, het zakelijke zekerheidsrecht dat de bovengenoemde zekerheidsrechten het dichtst benadert en volgens het desbetreffende rechtsstelsel toegestaan en mogelijk is, als overeengekomen voor alle openstaande vorderingen uit de zakelijke relatie tussen de klant en ons.
 • Slotbepalingen
  1. Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt eveneens uitdrukkelijk uitgesloten indien de toepassing ervan in de voorwaarden van de klant is voorzien.
  2. Alle aanvullingen, wijzigingen of nevenafspraken op de Algemene Handelsvoorwaarden moeten schriftelijk worden gemaakt of door ons schriftelijk worden bevestigd om rechtsgeldig te zijn. Onze werknemers, handelsagenten of andere verkoopbemiddelaars zijn niet gemachtigd om nevenovereenkomsten aan te gaan of garanties te geven die verder gaan dan de inhoud van de schriftelijke overeenkomsten. Voorts zijn zij niet bevoegd om af te zien van de eis van een orderbevestiging.
  3. Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle uit dit contract voortvloeiende geschillen onze maatschappelijke zetel. Hetzelfde geldt indien de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of indien de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de klant onbekend is op het tijdstip waarop de vordering wordt ingesteld. Wij hebben echter het recht de klant te dagvaarden op de plaats van zijn vestiging of zijn commercieel filiaal.
  4. De plaats van uitvoering, betaling en nakoming voor alle uit de zakelijke relatie voortvloeiende verplichtingen is onze maatschappelijke zetel. Indien montage is overeengekomen, geldt als plaats van uitvoering de plaats van montage.
  5. Indien afzonderlijke bepalingen van de overeenkomst met de klant, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. De bepaling wordt geheel of gedeeltelijk vervangen door een bepaling waarvan het economische effect dat van de onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benadert.

CRIMEX GMBH

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.