Select Page

Privacybeleid en informatieverplichtingen volgens DSGVO

Gegevensbescherming en de bescherming van uw persoonlijke gegevens is onze hoogste prioriteit. Hieronder informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website en in het bedrijf. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG), de Telemediawet (TMG) en de vanaf 25.05.2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) alsmede de nieuwe Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG-neu).

A. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

CRIMEX GMBH
Großhandelsring 4a
49084 Osnabrück
Duitsland
vertegenwoordigd door de directie: Claus Roeting
Telefoon: +49 541 35082-0
E-mail: info@crimex.com

B. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Detlef Breuker
c/o C&S Consulting
Obere Findelstätte 34
49124 Georgsmarienhütte
Duitsland
E-mail: info@datenschutz-os.de

C. Verwerking van persoonsgegevens op onze website

1. terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

Het is niet nodig dat u persoonlijke gegevens verstrekt om onze website te bezoeken en de informatie op te vragen.

Tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen en gebruiken wij alleen gegevens die automatisch door uw internetbrowser aan ons worden doorgegeven:

 • Datum en tijd van het opvragen van een van onze internetpagina’s
 • Uw browsertype
 • Uw browserinstellingen
 • Uw IP-adres
 • de pagina’s die u hebt bezocht

Wij gebruiken deze gegevens om u in staat te stellen onze site technisch te bezoeken. Wij gebruiken deze gegevens ook voor statistische doeleinden en om het ontwerp en de lay-out van onze website te verbeteren. Wij slaan het IP-adres op om de IT-veiligheid (bijv. detectie en verdediging tegen zogenaamde DOS-aanvallen) en functionaliteit te garanderen en te handhaven.

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens is art. 6, lid 1. 1 brief f DSGVO.

2. persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u deze verstrekt in het kader van het gebruik van onze winkels, de inschrijving voor de nieuwsbrief of in de contactformulieren. De door u verstrekte gegevens worden zonder uw afzonderlijke toestemming gebruikt voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling of aanvraag. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor reclamedoeleinden (geen verkoop van adressen).

2.1. Contactformulieren, nieuwsbrief

Er zijn verschillende formulieren op onze website voor contactaanvragen, de CallMeBack-functie en de verzending van nieuwsbrieven. Bij gebruik van deze opties worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens hangen af van het formulier in kwestie:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Bedrijf

2.2. Persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze winkels

In het kader van het gebruik van onze shop voor promotionele producten moet u de volgende persoonsgegevens verstrekken:

 • Bedrijf
 • Voornaam en achternaam
 • Adres (straat, postcode, stad, land)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Fax
 • Ander leveringsadres, indien van toepassing
 • BTW-nr.
 • Verzendmethode
 • Betaalmethoden
 • SEPA (bankgegevens)
 • Kredietkaart
 • PayPal
 • Onmiddellijke overschrijving

Voor de verwerking van de gegevens overeenkomstig punt 2.1. en 2.2. uw toestemming kan worden gevraagd tijdens het indieningsproces en er zal worden verwezen naar dit privacybeleid.

De gegevens die via de formulieren worden verzonden, worden in gecodeerde vorm aan ons doorgegeven.

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de met uw e-mail verzonden persoonsgegevens opgeslagen.

D. Verwerking van persoonsgegevens in de onderneming

Wij verwerken persoonsgegevens die wij van u ontvangen in het kader van een aanvraag, het aangaan van zaken of onze zakelijke relatie. Verder verwerken wij, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, persoonsgegevens die wij van andere ondernemingen of van andere derden op geoorloofde wijze hebben ontvangen (bijvoorbeeld voor de uitvoering van bestellingen, voor de uitvoering van contracten of op basis van door u gegeven toestemming). Relevante persoonsgegevens zijn persoonsgegevens (naam, adres en andere contactgegevens, verjaardag, enz.). Daarnaast kan het ook gaan om bestelgegevens, gegevens uit de nakoming van onze contractuele verplichtingen, reclame- en verkoopgegevens, documentatiegegevens en andere gegevens die vergelijkbaar zijn met de genoemde categorieën.

1. doeleinden en rechtsgrondslagen van de verwerking

De doeleinden van de verwerking zijn voornamelijk gebaseerd op de dienst waartoe u opdracht hebt gegeven of die u hebt aangevraagd.

1.1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (art. 6 lid 1 letter b DSGVO).

– Persoonlijke gegevens worden verwerkt om een contract met ons bedrijf te initiëren en/of te sluiten (aanvragen, bestellingen, gebruik van de online shop, enz.).

1.2. De verwerking vindt plaats in het kader van de belangenafweging (art. 6 lid 1 letter f DSGVO). Waar nodig verwerken wij uw gegevens buiten de feitelijke uitvoering van de overeenkomst om de legitieme belangen van ons of van derden te beschermen.

– Reclame of markt- en opinieonderzoek, voor zover u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens
– Uitoefening van rechtsvorderingen en verdediging in juridische geschillen
– Zorgen voor IT-beveiliging
– Preventie en onderzoek van strafbare feiten
– Maatregelen voor bedrijfsvoering en verdere ontwikkeling van diensten en producten.

1.3. U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (art. 6, lid 1, punt A, DSGVO).

– Als u ons toestemming geeft om persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde doeleinden (bv. reclame, verzending van nieuwsbrieven), is de rechtmatigheid van deze verwerking gebaseerd op uw toestemming. – De gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit geldt ook voor de intrekking van verklaringen van toestemming die vóór de toepassing van de GDPR, d.w.z. vóór 25 mei 2018, aan ons zijn gegeven. – De intrekking geldt alleen voor de toekomst. Verwerkingen die vóór de herroeping hebben plaatsgevonden, worden hierdoor niet beïnvloed.

2. ontvangers of categorieën ontvangers van de gegevens (indien een gegevensoverdracht plaatsvindt)

2.1. Binnen het bedrijf ontvangen die afdelingen uw gegevens die deze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Door ons gebruikte verwerkers (art. 28 DS-GVO) kunnen ook gegevens voor deze doeleinden ontvangen. Dit zijn bedrijven in de categorieën IT-diensten, drukkerijdiensten, telecommunicatie, adviesdiensten en verkoop en marketing.

2.2. Bedrijven buiten het bedrijf kunnen uw gegevens ontvangen als zij deze nodig hebben om onze contractuele verplichtingen na te komen. Onder deze voorwaarden kunnen ontvangers van persoonsgegevens bijvoorbeeld zijn:

– Belastingadviseur, accountant, consultant
– Advocaten (geschillen, incasso, enz.)
– Banken/spaarbanken
– Transport- en/of logistieke bedrijven

3. opslagduur of criteria om de duur te bepalen

Voor zover noodzakelijk verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van onze zakelijke relatie, die bijvoorbeeld ook het initiëren en uitvoeren van een contract omvat. Bovendien zijn wij onderworpen aan diverse opslag- en documentatieverplichtingen, die hoofdzakelijk voortvloeien uit het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en het Duitse Belastingwetboek (AO). De daar genoemde termijnen voor opslag en documentatie zijn zes tot tien jaar.

Ten slotte wordt de bewaartermijn ook beoordeeld aan de hand van de wettelijke verjaringstermijnen, die bijvoorbeeld volgens §§ 195 e.v. van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) gewoonlijk 3 jaar bedragen; indien het noodzakelijk is bewijsmateriaal te bewaren, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure, kunnen de verjaringstermijnen van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) oplopen tot 30 jaar als er een wettelijke titel bestaat.

Na beëindiging van de contractuele relatie vindt verwijdering plaats na afloop van de wettelijke bewaartermijn.

De opslagperiode van de gegevens voor de verzending van de nieuwsbrief vindt plaats totdat de betrokkene bezwaar maakt tegen de verzending van de nieuwsbrief met werking voor de toekomst.

4. verwijzingen naar de rechten van de betrokkenen

Elke betrokkene heeft de volgende rechten inzake gegevensbescherming onder de GDPR:

 • Recht op informatie volgens art. 15 DSGVO
 • Recht op correctie van onjuiste gegevens volgens art. 16 DSGVO
 • Recht op verwijdering volgens art. 17 DSGVO
 • Recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 DSGVO
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20 DSGVO
 • Bezwaarrecht volgens art. 21 DSGVO

Om uw bovengenoemde rechten uit te oefenen of uw toestemming in te trekken, kunt u contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt dit recht uitoefenen voor een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt.

Voordat u zich met een klacht tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit wendt, verzoeken wij u deze kwestie met onze functionaris voor gegevensbescherming te bespreken.

5. geplande doorgifte van gegevens naar derde landen

Momenteel worden geen gegevens doorgegeven aan derde landen en dit is ook niet gepland voor de toekomst.

6. vrijwilligheid en verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

In het kader van onze zakelijke relatie moeten die persoonsgegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van een zakelijke relatie en het nakomen van de daarmee samenhangende contractuele verplichtingen of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens kunnen wij geen contract sluiten of uitvoeren.

7. geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering

In principe maken wij geen gebruik van uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 DSGVO voor de totstandkoming en uitvoering van de zakelijke relatie.

E. Gebruik van cookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Dit zijn kleine tekstbestanden die door onze webserver naar uw computer worden gestuurd om deze te identificeren voor de duur van het bezoek. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens via deze cookies.

De presentatie van onze website is ook mogelijk zonder de opslag van cookies. U kunt het opslaan van cookies uitschakelen in de instellingen van uw browser of zo instellen dat deze u informeert over de voorgenomen opslag door een internetsite. In dat geval beslist u of u de cookie aanvaardt. Voor de volledige functionaliteit van onze website is het echter om technische redenen noodzakelijk om de tijdelijke cookies volledig toe te staan.
Cookies configureren

F. Diensten

1. google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de op de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

2. Microsoft Clarity

In het geval van toestemming voor statistische analyse gebruikt deze website de dienst “Clarity” van Microsoft Corporation. Clarity maakt onder meer gebruik van cookies, die een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken, en van een zogenaamde trackingcode. De verzamelde informatie wordt doorgegeven aan Clarity en daar opgeslagen. Volgens Microsoft kunnen deze ook worden gebruikt voor reclamedoeleinden.

Informatie over Clarity: https://clarity.microsoft.com
Privacybeleid: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
Bezwaarmogelijkheid (opt-out): https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out

G. Veiligheidsmaatregelen

Wij gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen, in het bijzonder de volgende. tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Wij wijzen erop dat, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, de overdracht van gegevens via internet ertoe kan leiden dat derden kennis nemen van deze gegevens of ze vervalsen.

H. Neem contact op met

Als u vragen of suggesties hebt met betrekking tot dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum is vermeld.

I. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor het bovenstaande privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen aan toekomstige wijzigingen in het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.